Llinell Amser

1915

11 Hydref: Ganwyd Thomas Llewelyn Jones yn 1 Bwlch Melyn, Pentre-cwrt ger Llandysul yn sir Gaerfyrddin.
Mwy

1920

Dechreuodd fynychu Ysgol Capel Mair, Pentre-cwrt.

Roedd ef a’i deulu’n byw yn Iet-wen, Pentre-cwrt.
Mwy

1923

Penderfynodd y teulu i symud o Bentre-cwrt i Saron.
Mwy

1926

Ganed brawd i T. Llew Jones, sef Edwin Sieffre.
Mwy

1928

Dechreuodd astudio yn Ysgol Ramadeg Llandysul.
Mwy

1932

Yn 16 oed, gadawodd Ysgol Ramadeg Llandysul a dychwelyd i’w hen ysgol, Ysgol Capel Mair, Pentre-cwrt fel ‘disgybl-athro’ tra oedd yn disgwyl cael mynediad i Goleg Eglwysig yng Nghaerfyrddin.
Mwy

1933

2 Ebrill: Ganed chwaer iddo – Megan Eluned.
Mwy

1940

Priododd T. Llew â Margaret Enidwen Jones.

Cafodd ei alw i wasanaethu ei wlad ar ddydd ei briodas a bu’n rhan o’r Llu Awyr tan 1945.
Mwy

1940au

Yn ystod y 40au, ganed tri o blant – Eira, Emyr ac Iolo
Mwy

1947

Medi: Dechreuodd ar ei gwrs athro yng Ngholeg y Waun, Caerdydd. Bu yno am dri mis ar ddeg.
Mwy

1950

Awst: Daeth i’r brig yng nghystadleuaeth yr englyn yn Eisteddfod Genedlaethol Caerffili. Cafwyd cystadleuaeth frwd lle mentrodd 347 o bobl i ysgrifennu englynion.
Mwy

1951

8 Ionawr: Cychwynnodd ar ei waith fel ysgolfeistr yn Ysgol Tre-groes, Llandysul.

Awst: Roedd ymhlith yr enillwyr eto yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst. Ef oedd y buddugol am gasgliad o benillion gwreiddiol ac enillodd Wobr Goffa Eifionydd am ‘Gasgliad o Englynion Beirdd Gwlad yr Ugeinfed Ganrif’.

31 Awst: Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf oll y Pwyllgor Llyfrau Cymraeg, pwyllgor y bu T. Llew yn rhan annatod ohono. Roedd hwn yn bwysig yn hanes datblygiad llenyddiaeth Gymraeg i blant gan ei fod wedi ysgogi awduron fel T. Llew Jones i ysgrifennu llyfrau gwreiddiol yn benodol i blant.
Mwy

1955

Bu T. Llew yn paratoi sgriptiau ar gyfer y BBC.

Ysgrifennodd y gyfres ‘Llyfrau Darllen Newydd’ a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion. Cafodd y rhain eu hailargraffu rhwng 1994-1998.
Mwy

1957

Golygodd gyfrol o farddoniaeth i blant sef ‘Cerddi Gwlad ac Ysgol’.

31 Rhagfyr: Gorffennodd fel athro yn Ysgol Tre-groes, Llandysul.
Mwy

1958

1 Ionawr: Daeth yn brifathro ar Ysgol Coed-y-bryn ger Llandysul.

Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy.

Cyhoeddwyd nofel ‘Trysor Plasywernen’, nofel ar gyfer cystadleuaeth arbennig dan nawdd Awdurdod Addysg Sir Aberteifi. Daeth yn gydradd fuddugol. Bu hon yn nofel boblogaidd iawn dros y blynyddoedd.

Cyhoeddodd ‘Llyfr Anrheg’ ar y cyd â Dilwen M. Evans.

Ymddangosodd casgliad o straeon gwerin gan T. Llew ei hun - ‘Merched y Môr’ a ‘Chwedlau Eraill’.
Mwy

1959

Enillodd y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caernarfon.
Mwy

1960

Cyhoeddwyd nofel ‘Trysor y Môr-ladron’ gan Lyfrau’r Dryw. Mae hon wedi’i hailargraffu sawl gwaith ers hynny gan Wasg Gomer.

Cyhoeddwyd cyfrol o straeon byrion ‘Modrwy Aur y Bwda a Storiau Eraill’ gan Wasg Gomer.

Cyhoeddwyd addasiad o’r ddrama radio enwog ‘Tanglemane’ gan Tudur Watkins, sef ‘Y Merlyn Du’ gan Wasg Aberystwyth.
Mwy

1961

Dechreuodd olygu ‘Awen Teifi’, cylchgrawn o farddoniaeth beirdd Ceredigion.

Cyhoeddwyd carol ganddo sef ‘Seren Nadolig’. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Mansel Thomas.
Mwy

1963

Ebrill: Cyhoeddodd Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ‘Anturiaethau Twm Siôn Cati: Y Ffordd Beryglus’.
Mwy

1965

Tachwedd: Cyhoeddwyd ‘Anturiaethau Twm Siôn Cati: Ymysg Lladron’ gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Cyhoeddwyd ‘Penillion y Plant’, sef casgliad o farddoniaeth gan T. Llew Jones. Mae’r gyfrol hon yn dal mewn print ac yn boblogaidd iawn.
Mwy

1966

Cyhoeddwyd y nofel lofruddiaeth ‘Gwaed ar eu Dwylo’.
Mwy

1968

Mehefin: Cyhoeddodd Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ‘Anturiaethau Twm Siôn Cati: Dial o’r Diwedd’. Dyma’r drydedd a’r olaf o anturiaethau Twm Siôn Cati. Ailargraffwyd y cyfrolau hyn i gyd yn niwedd y 1990au.
Mwy

1969

Cyhoeddwyd dau lyfr antur arall sef ‘Corn, Pistol a Chwip’ ac ‘Yr Ergyd Farwol’, stori dditectif.
Mwy

1970

Roedd T. Llew yn un o’r rhai a arweiniodd ymgyrch lwyddiannus i weld Undeb Gwyddbwyll Cymru yn torri’n rhydd o Ffederasiwn Gwyddbwyll Prydain (fel yr oedd bryd hynny) ac yn ymuno â FIDE fel aelod annibynnol.

Ysgrifennodd un o lyfrau poced cyntaf Gwasg Gomer, sef ‘Y Corff ar y Traeth’, stori dditectif.

Cyhoeddwyd ‘Gormod o Raff’, llyfr yn seiliedig ar y gosb eithaf.
Mwy

1971

Cyhoeddwyd y llyfr ‘Ofnadwy Nos’. Mae hi am un o ddirgelion y môr, llongddrylliad y Royal Charter ar greigiau Moelfre yn 1859 a beth ddigwyddodd i'w chargo o aur.
Mwy

1973

Cyhoeddwyd y nofel ‘Un Noson Dywyll’ am y tro cyntaf

Cyhoeddwyd y nofel ‘Barti Ddu o Gasnewy’ Bach’ am y tro cyntaf. Ailgyhoeddwyd hi ers hynny o dan y teitl ‘Barti Ddu’ gan Wasg Gomer.
Mwy

1974

Bu T. Llew yn rheolwr tîm Cymru yn Olympiad Gwyddbwyll Nice.

Rhyddhawyd ef am ddwy flynedd arall o’i waith ysgol.

Cyhoeddwyd ‘Cri’r Dylluan’, nofel am helyntion Beca, am y tro cyntaf.
Mwy

1975

Ionawr: Cyhoeddwyd y nofel ‘Cyfrinach y Lludw’ am y tro cyntaf

Mehefin: Cyhoeddwyd y nofel ‘Tân ar y Comin’. Enillodd Wobr Tir na n’Og i T. Llew. Cyhoeddwyd cyfieithiad ohoni Carol Byrne Jones ‘Gipsy Fires’ gan Pont Books. Hefyd, cafodd ei gwneud yn ffilm yn 1995.

Rhagfyr: Cyhoeddwyd cyfrol - tair stori fer ‘Arswyd y byd!’ gan Wasg Gomer.
Mwy

1976

Cyhoeddodd Gwasg Gomer ‘Rwy’i Am Fod...Yn Ddoctor’.

Ymddangosodd casgliad o bedair stori ‘Storïau Cwm-pen-llo’ yn ‘Pethe Plant’.

Ymddeolodd T. Llew ac am dymor wedyn bu’n gofalu am y Ganolfan Athrawon yn Felin-fach.

Cyhoeddwyd ‘Helicopter! Help! a Storïau Eraill’.
Mwy

1977

Ebrill: Cyhoeddwyd storïau am arfordir Dyfed ‘Lawr ar Lan y Môr’ gan Wasg Gomer.

Awst: Cyhoeddodd Gwasg Gomer y nofel ‘Dirgelwch yr Ogof’ am y tro cyntaf. Cafodd hon ei gwneud yn ffilm i S4C yn 2002.

Tachwedd: Cyhoeddwyd llyfr amgylchedd i ysgolion a chartrefi (Cyfres astudio amgylchfyd - llyfr 1) ‘Dysgu Difyr’ gan Wasg Gomer.

23 Gorffennaf: Rhoddwyd gradd MA er anrhydedd i T. Llew gan Brifysgol Cymru, ac enillodd Wobr Mary Vaughan Jones am ei gyfraniad i lenyddiaeth plant.
Mwy

1979

Pasg: Cafodd ddamwain go ddifrifol a’i gorfododd i orwedd mewn gwely yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth am ddeufis.

Cyhoeddwyd cyfrol o gerddi ‘Cerddi newydd i blant (o bob oed)’ gan Wasg Gomer.

Rhagfyr: Cyhoeddodd Gwasg Gomer ‘Slawer Dydd’ a oedd yn cynnwys llên gwerin.

Gwahoddwyd ef i fod yn aelod o’r Academi Gymreig, ond gwrthododd. Dywedodd ei fod o’r farn na ddylai llenorion ddod at ei gilydd i ffurfio ‘clique’ fel yna.

Cyhoeddwyd y gân ‘Carol’. T. Llew oedd yn gyfrifol am y geiriau a chyfansoddwyd yr alaw gan Eric Jones.
Mwy

1980

Rhagfyr 31: Cyhoeddodd Gwasg Gomer lyfr ffeithiol ‘A Chwaraei di Wyddbwyll?’ gan T. Llew Jones ac Iolo Jones, ei fab, y llawlyfr cyntaf o’r fath yn yr iaith Gymraeg.
Mwy

1981

Mehefin: Cyhoeddodd Gwasg Gomer ‘Cyfoeth Awen Isfoel’.

Cyhoeddwyd bywgraffiad Dewi Emrys gan Gyhoeddiadau Barddas.

T. Llew oedd Llywydd y Dydd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghastell Newydd Emlyn.
Mwy

1986

Cyhoeddwyd ‘Ynys y Trysor’ sef addasiad Cymraeg o ‘Treasure Island’, Robert Louis Stevenson, gan Wasg Mynydd Mawr.

Cyhoeddodd Gwasg Carreg Gwalch Rhan 1 o gyfres Llyfrau Llafur Gwlad 75 – Llên Gwerin ‘Berw gwyllt yn Abergwaun: Hanes rhyfedd glaniad y Ffrancod yn Abergwaun yn 1797’.
Mwy

1987

Cyhoeddwyd cyfrol o gerddi ‘Canu’n iach’.

Cyhoeddodd Gwasg Gomer addasiad Cymraeg (Christopher Maynard ‘Cyfres – Byd yr anhysbys’) ‘Popeth am Ysbrydion’.

Cyhoeddwyd addasiad Cymraeg (Kevin Crossley-Holland) ‘Storm' gan Wasg Gomer.
Mwy

1989

20 Ebrill: Cyhoeddodd Gwasg Gomer ‘Lleuad yn Olau’, sef casgliad o straeon gwerin. Enillodd y gyfrol Wobr Tir na n-Og.
Mwy

1992

Ionawr: Cyhoeddodd Gwasg Gomer lyfr ffeithiol T. Llew Jones a Dafydd Wyn Jones ‘Cyfrinach Wncwl Daniel: Hanes Rhyfedd Hen Feddyginiaeth Lysieuol’.
Mwy

1993

Ionawr: Cyhoeddodd Gwasg Gomer ‘Cancer Curers – Or Quacks?: The Story of a Secret Herbal Remedy’ gan T. Llew Jones a Dafydd Wyn Jones sef cyfieithiad gan Dafydd Wyn Jones o ‘Cyfrinach Wncwl Daniel’.

Tachwedd: Cyhoeddwyd addasiad Cymraeg ‘Santa’ gan Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Cyhoeddodd Cymdeithas Lyfrau Ceredigion gyfieithiad o lyfr gan Dyan Sheldon ‘Cân y Morfilod’.
Mwy

1994

Ionawr: Cyhoeddwyd stori i blant ‘Y Gelyn ar y Trên’.

Ionawr: Cyhoeddodd Gwasg Cambria ‘Jona ym Mol y Morfil’.

Mawrth: Ailgyhoeddwyd ‘Anturiaethau Twm Siôn Cati: Y Ffordd Beryglus’ gan Wasg Gomer.
Mwy

1997

Tachwedd: Cyhoeddwyd ‘Trysorfa T. Llew: Y Môr yn eu Gwaed’, sef detholiad Siân Lewis o rannau o nofelau cyffrous T. Llew Jones gan Wasg Gomer.
Mwy

2001

Mai: Cyhoeddwyd ‘Lladron Defaid’ sef addasiad Cymraeg o ‘The Wild Morgans’ gan Alison Morgan gan Wasg Gomer.
Mwy

2002

Awst: Cyhoeddodd Gwasg Gomer hunangofiant T. Llew Jones, sef ‘Fy Mhobol i’.
Mwy

2004

Tachwedd: Cyhoeddwyd ‘Trysorfa T Llew Jones’ gan Wasg Gomer. Golygwyd gan Tudur Dylan Jones a darluniwyd gan Jac Jones.
Mwy

2005

Mawrth: Pan oedd bron â bod yn 90 oed, enillodd y gadair yn Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion.

Hydref: Cyhoeddwyd bocs yn cynnwys tair nofel enwog gan yr awdur nodedig: ‘Trysor Plasywernen’, ‘Trysor y Môr Ladron’, a ‘Tân ar y Comin’ o dan yr enw ‘Bocs Anrheg’ gan Wasg Gomer.
Mwy

2006

Tachwedd: Cyhoeddwyd casgliad o hoff gerddi T.Llew Jones ‘Geiriau a Gerais’ gan Wasg Gomer.
Mwy

2009

9 Ionawr: Bu farw T. Llew Jones.
Mwy

2012

Cafodd ysgol gynradd newydd ym Mrynhoffnant ger Llandysul ei henwi yn Ysgol T. Llew Jones, ar ei ôl. Roedd yr ysgol yn cymryd lle pedair ysgol flaenorol sef Blaenporth, Glynarthen, Rhydlewis a Phontgarreg.

2013

Cyhoeddwyd ‘Y Pedwerydd Dyn Doeth’ sef stori i blant gan Wasg Gomer.

2015

Cyhoeddwyd ‘Y Fro Eithinog’, gan Wasg Gomer. Casgliad yw hwn o gerddi T. Llew Jones i ddathlu canmlwyddiant ei eni. Mae’n cynnwys detholiad o'i gyfrolau Sŵn y Malu a Canu'n Iach, y casgliad cyflawn o Penillion y Plant a rhai darnau na chafodd eu cyhoeddi o'r blaen.

Cliciwch yma i lawrlwytho llinell amser fwy cynhwysfawr o fywyd T.Llew a'r digwyddiadau o gwmpas y byd yn y cyfnod hwnnw.