Arweiniad i’r adnoddau

1. Y Nod

Mae'r adnodd wedi ei ddatblygu ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3 a bydd yn:

Nodyn i’r athrawon: Mae’r nodiadau dysgu yn cynnwys ambell i gyfeiriad at y FfLlRh (ond nid mewn manylder llawn) a’r Rhaglenni Astudio Diwygiedig ar gyfer 2015 (gwefan Dysgu Cymru).

Mae angen i bob athro / athrawes benderfynu ar ba elfennau ac agweddau o’r Fframwaith Llythrennedd a’r Cwricwlwm Cymreig mae pob gweithgaredd yn ei gynnwys. Wedi’r cyfan, mae pawb yn cynllunio mewn moddau amrywiol.

2. Crynodeb ac Awgrymiadau ar sut i'w Defnyddio:

3. Cefnogi Cyrhaeddiad Dysgwyr ac Arfer Da mewn Llythrennedd Cymraeg

Bwriad yr adnoddau yw denu'r dysgwyr i werthfawrogi un o lenorion enwocaf Cymru, gan gefnogi gofynion y Cwricwlwm Cymraeg a Chymreig o fewn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r gwaith wedi cael ei adolygu a'i dreialu gan athrawon a dysgwyr ac wedi ei gynllunio i hyrwyddo'r arferion gorau wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd y dysgwyr. Mae'r rhain yn cynnwys cyfle i'r dysgwyr:

Terminoleg - yr adnodd

Yn bennaf, defnyddir terminoleg sy'n cyd-fynd â'r Cwricwlwm Cenedlaethol o ran y pwnc Cymraeg. Mae'r isod yn esiampl o'r derminoleg a ddefnyddir yn gyson yn yr adnodd:

Cynllun Gweithgaredd

Mae'r Cynllun Gweithgaredd yn fan cychwyn sy'n awgrymu'r camau ar gyfer gwella sgiliau llythrennedd gan ddefnyddio'r adnoddau cysylltiedig ar T. Llew Jones.

Adnoddau i'r Athro

Deunyddiau y gellir eu defnyddio i gefnogi'r athro/athrawes a'r cynllun gweithgaredd, e.e. nodiadau cefndir, cyflwyniadau.

Adnodd i'r Dysgwyr

Deunyddiau atodol y gellir eu defnyddio i ddilyn ymlaen o wersi a chyflwyniadau.

Testun(au)

Mae hyn yn cyfeirio at esiamplau ysgrifenedig, llafar neu weledol o waith yr awdur.

Trefn a awgymir

Mae'r drefn a awgrymir yn enghraifft o'r camau y gellir eu dilyn yn ystod y gweithgaredd. Bwriadwyd y camau fel bod modd eu dilyn naill ai'n llawn neu'n rhannol, a gellir eu haddasu i gyd-fynd ag anghenion grŵp neu flwyddyn unigol.